VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

30 / 03 / 2017

Het nieuwe huwelijksvermogenrecht: De eerste Kamer van de Staten-Generaal heeft op dinsdag 28-03-2017 ingestemd met het door de tweede Kamer op 19-04-2016 aangenomen initiatiefwetsvoorstel tot invoering van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap.

Deze beperkte huwelijksgemeenschap komt in plaats van de algehele gemeenschap van goederen. Voor nieuwe huwelijken geldt daardoor – behoudens afwijking krachtens huwelijkse voorwaarden –  in beginsel dat alle bezittingen en schulden, die worden verkregen resp. ontstaan tijdens het huwelijk, in de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap vallen, gelijk ook het reeds bestaande voorhuwelijkse gemeenschappelijk vermogen van de aanstaande echtgenoten. Voorhuwelijkse bezittingen en de schulden van elk van de echtgenoten blijven privé en vallen er dus in beginsel buiten. Prefereren de aanstaande echtgenoten wel algemene gemeenschap van goederen, dan moeten zij dat regelen via notarieel te sluiten huwelijkse voorwaarden.

Erfenis of schenking: Ook de goederen, verkregen tijdens het huwelijk op grond van erfenis of schenking, vallen in beginsel net als die, verkregen vóór het huwelijk, niet in de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap, tenzij dat mocht zijn bepaald bij testament of schenking via een zgn. insluitingsclausule.

De onderneming: Ondernemingen, opgericht vóór het huwelijk, vallen niet in die beperkte gemeenschap van goederen. Maar een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid,  die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, vallen wel in die beperkte gemeenschap van goederen, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.

Bewijs: Om geschillen daarover te voorkomen, is het bewijsrechtelijk verstandig om tijdig schriftelijk vast te leggen aan wie van de aanstaande echtgenoten een goed en/of schuld toebehoort. Kan dat t.z.t. niet worden bewezen, dan wordt dat goed aangemerkt als een gemeenschapsgoed. Is dat een schuld, dan zijn de echtgenoten in beginsel allebei draagplichtig.

Overgangsrecht: Deze nieuwe wet geldt voor huwelijken, die worden gesloten na het inwerking treden ervan. Op goederengemeenschappen, die zijn ontstaan vóór het in werking treden van deze nieuwe wet, blijft het oude huwelijksvermogensrecht van toepassing. De nieuwe regeling met betrekking tot erfenissen en schenkingen, geldt natuurlijk ook alleen voor huwelijken, gesloten na het in werking treden van deze nieuwe wet.

 

Heeft u vragen of verder nog informatie nodig? Maak gebruik van onze kennis en ervaring, ook procesrechtelijk en m.b.t. second opinions.

contactpersoon: mr. T. van den Bout, advocaat – registermediator (MfN # vFAS)