VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

Privacystatement

PRIVACYVERKLARING vanVan den Bout advocaten’, hierna: ‘VDBA’

Inleiding

VDBA hecht waarde aan uw privacy, respecteert uw persoonsgegevens en acht het van belang om u in deze privacyverklaring daarover te informeren. Uw persoonlijke informatie, die VDBA verkrijgt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld conform de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor die zijn achtergelaten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG voorgeschreven informatieplicht jegens u en de overige betrokkenen, waarvan VDBA als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt. VDBA behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Persoonsgegevens

VDBA verwerkt persoonsgegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar bent. Dit betreft persoonsgegevens, die door u aan VDBA zijn verstrekt via een contact- of informatieformulier, per telefoon, per e-mail, per sms of andere digitale communicatiemiddelen dan wel op andere wijze zijn verkregen, w.o. mede begrepen via de website van VDBA: www.vandenboutadvocaten.nl of social media. Ook gaat het om persoonsgegevens, die niet zijn verstrekt maar die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van aan ons verstrekte opdrachten, een voor u in te stellen vorderingen of verzoeken of om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting. Zulke persoonsgegevens betreffen onder meer:

 • basisinformatie, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, BSNnummer, titel, geslacht, nationaliteit, huwelijkse staat, de organisatie / het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens, zoals postadres, identiteitsbewijs, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals bankrekeningnummer, KvK-informatie, fiscale informatie, inkomen, salaris, pensioen, alimentatie of (sociale) uitkering, informatie van uw onderneming;
 • technische gegevens, zoals IP-adres, het apparaat waarmee onze website wordt bezocht en de pagina’s die worden bekeken;
 • bij een sollicitatie of kennismaking verstrekte curricula vitae en overige persoonsgegevens, opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die VDBA van of over u krijgt of kan verkrijgen en die VDBA op enigerlei wijze verwerkt.

3: Grondslag en doel

VDBA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming aan ons, die kan worden ingetrokken;
 • voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de overeenkomst(en) tot juridische en overige dienstverlening, waarvoor opdracht is verstrekt;
 • ter voldoening aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten en notarissen geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 • ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van VDBA of een derde.

4: Met wie deelt het kantoor persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat VDBA uw persoonsgegevens deelt met derden in onder meer de onderstaande gevallen:

 • om juridische diensten te kunnen leveren, zoals bijv. het voeren van gerechtelijke of soortgelijke procedures, het deponeren, registreren, in stand houden en bewaken van (intellectuele) eigendom(srechten), het leveren van juridisch adviezen;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijv. een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • externe leveranciers die VDBA inschakelt voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals haar ICT-leveranciers of een vertaalbureau;
 • derde-partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van VDBA;

Derden aan wie VDBA uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens of ten behoeve van VDBA, w.o. mede begrepen die acquisitie voeren voor c.q. ten behoeve van VDBA, dan wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, die voldoet aan de eisen van de AVG.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, kan VDBA het surfgedrag van haar websitebezoekers verzamelen met behulp van Google Analytics op een privacy vriendelijke manier:  uw IP-adres wordt geanonimiseerd en VDBA deelt de gegevens niet met Google.

5: Bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden door VDBA niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  Wan-neer de van toepassing zijn de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd.

6: Beveiliging van de persoonsgegevens.

VDBA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsge-gevens tegen te gaan. Heeft u hierover vragen of vermoedt u misbruik ervan, neemt u dan contact op via [email protected]

7: Uw rechten.

U kunt als cliënt of relatie van VDBA uw persoonsgegevens inzien, die VDBA verwerkt. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstan-digheden de verwerking beperken, VDBA verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. VDBA zal beoordelen of op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat VDBA niet aan uw verzoek voldoet, bijv. omdat de verwerking van bepaalde per-soonsgegevens vereist is om aan juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen van (de advocaten van) VDBA te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden, het belang om een juridische procedure te kunnen voeren, etc. Mocht VDBA aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt.

8: Contact opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen met VDBA, Oosteinde 237, 2271 EG Voorburg, via: [email protected].

Omdat  deze verklaring van tijd tot tijd kan worden aangepast raden wij u aan om deze privacyverklaring op onze website regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de eventuele  wijzigingen. Als VDBA deze privacyverklaring ingrijpend verandert dan zal dit duidelijk aan uw worden bekendgemaakt. Indien VDBA uw gegevens voor een andere verwerking wil gebruiken, dan wordt u daarover actief worden geïnformeerd.

-einde tekst-

 

Disclaimer

Aan de vormgeving en inhoud van deze website en de daarop getoonde informatie over uitsluitend de dienstverlening van ’VAN DEN BOUT advocaten IE-gemachtigden & mediation’ is de grootst mogelijke zorg besteed.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Desondanks kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor het eventueel niet goed functioneren, voor onjuistheden en onvolledigheden, noch ook voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden, en evenmin voor informatie op en het functioneren van sites, die door anderen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.