VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

21 / 08 / 2017

 

Het kindgebonden budget (KGB): geen vermindering behoefte aan partneralimentatie

Op 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011) bepaalde de Hoge Raad, dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen het KGB, incl. de alleenstaande ouderkop (AOK), niet in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het KGB ontvangt.
Intussen heeft de Hoge Raad op 7 juli 2017 in de prejudiciële uitspraak (ECLI:NL:HR:2017:1273) bepaald, dat het KGB is bedoeld om te besteden aan het kind of de kinderen, en niet om te voorzien in het levensonderhoud van de verzorgende ouder, wiens behoefte aan partneralimentatie daarmee niet wordt verminderd. Het KGB  (of een gedeelte ervan) dient niet te worden aangewend om in de eigen kosten van de alimentatiegerechtigde te voorzien, noch ook om door de alimentatieplichtige, die tevens de verzorgende ouder is, het door hem of haar ontvangen KGB (door het in aanmerking nemen daarvan bij de berekening van zijn of haar draagkracht) te moeten worden aangewend om partneralimentatie te betalen. In zoverre onderscheidt het KGB zich van bijv. de huurtoeslag, die anders dan het KGB ertoe dient om de kosten van de alimentatieplichtige zelf te dekken.
Dat geldt ook ingeval de hoogte van het KGB het aandeel van de alimentatiegerechtigde in de kosten van de kinderen overtreft (en die kosten voor het overige door de andere ouder worden gedragen). Doordat het KGB ertoe strekt bij te dragen in de kosten van kinderen en, in voorkomend geval, het inkomen van de alleenstaande ouder met het oog op die kosten te ondersteunen, dient het KGB ook geheel voor dat doel te worden aangewend, ook voor zover het KGB het aandeel van de ontvangende ouder in de kosten van de kinderen overtreft. Dat is ook daarom gerechtvaardigd, omdat zowel de kosten van kinderen, als het aandeel van ouders daarin (het laatste op basis van het netto gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van de ouders) forfaitair plegen te worden vastgesteld en de werkelijke kosten hoger kunnen zijn.
Het KGB is dan ook een overheidsbijdrage van aanvullende aard, die buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan partneralimentatie (op de voet van art. 1:157 BW).