VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

Algemene Voorwaarden van de maatschap ‘VAN DEN BOUT advocaten

Artikel 1: ‘VAN DEN BOUT advocaten
1.1 ‘VAN DEN BOUT advocaten’, hierna: “de maatschap”, bestaat uit een natuurlijke persoon en een rechtspersoon, t.w. een besloten (beroeps)vennootschap. Nadere informatie wordt u op verzoek toegezonden.

Artikel 2: De overeenkomst
2.1 Een opdracht komt tot stand met de maatschap als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Iedere (buiten)-contractuele aansprakelijkheid van de maatschap dan wel van haar vennoten (haar bestuurder(s) inbegrepen) alsmede van haar werknemers is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever toegezonden.
3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de maatschap ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.2 De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen alle vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door, ten gevolge van of verband houdende met door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.3 Betaling van declaraties van de maatschap dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, Voorschotdeclaraties dienen echter omgaand te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is de maatschap gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechte-lijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zulks met een minimum van  € 100,00.

Artikel 5: Inschakeling van derden
5.1 De keuze van de door de maatschap in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.
5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de maatschap er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle aan haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Tarieven / wijze van declareren
6.1 De maatschap heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reis-kostenvergoeding tussentijds te wijzigen. De maatschap declareert haar werkzaamheden in beginsel maandelijks. Een percentage van 6% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, porti, telefoon- fax-, en kopieerkosten, alsmede kosten die samen-hangen met de uitvoering van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Artikel 7: Klachtenregeling / Geschillencommissie Advocatuur
7.1 Op de dienstverlening van de maatschap is de (interne) Klachtenregeling (zie website onder interne Klachtenregeling) en vervolgens de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Geschillencommissie advocatuur  van toepassing. Wanneer een opdrachtgever / cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt opdrachtgever zijn bezwaren eerst schriftelijk voor aan de maatschap. Opdrachtgever dient de klacht schriftelijk per aangetekende post bij de maatschap in te dienen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De maatschap kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
7.2 De maatschap zal de klacht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever in redelijk overleg bespreken. Binnen vier weken na binnenkomst van de klacht zal de maatschap de klacht schriftelijk afhandelen. Indien de maatschap er niet in slaagt de klacht tijdig met opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
7.3 De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. Het reglement kan worden opgevraagd bij de Geschillen-commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke afhandeling van de maatschap indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan genoemd adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
7.4 De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de totstandkoming en/of uitvoering van een opdracht aan de maatschap, de hoogte en/of incasso van een of meer door de maatschap aan opdrachtgever gezonden declaraties, en een vordering tot vergoeding van een schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van EUR 10.000,00 (incl. BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag is beperkt waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere.
7.5 Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur staat geen hoger beroep open. Indien opdrachtgever of de maatschap de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen drie maanden na verzending worden voorgelegd aan de bij uitsluiting bevoegde rechtbank te Den Haag door het dagvaarden van de wederpartij. Deze zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen; de rechter beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is.

Artikel 8: Diversen
8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de hiervoor bedoelde maatschap, de bestuurder(s) van de besloten beroepsvennootschap en alle voor de maatschap werkzame personen.
8.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de maatschap is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de maatschap is gevestigd. De maatschap heeft het recht om te harer keuze ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.
8.4 Gesloten dossiers worden door de maatschap gearchiveerd gedurende een periode van 7 jaar, waarna de dossiers worden vernietigd. Indien de opdrachtgever nog stukken uit het dossier wenst te ontvangen binnen voornoemde periode van 7 jaar, dan kan daartoe binnen die termijn een verzoek worden gedaan. Voor het opvragen van stukken uit het archief kunnen kosten in rekening worden gebracht.
8.5 De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
==============================================================