VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE ALIMENTATIE-PRAKTIJK

Alimentatie: Dit is een financiële uitkering ter voorziening in de kosten van het levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner (partneralimentatie) wordt verstrekt of door een ouder aan de andere ouder voor een kind dan wel rechtstreeks aan een kind (kinderalimentatie).

Kinderalimentatie: De kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie, zodat eerst de kinderalimentatie moet worden vastgesteld. Kinderalimentatie eindigt in beginsel m.i.v. het 21e levensjaar van het kind, tenzij met het kind anders wordt afgesproken. Kinderalimentatie is sinds 01-01-2015 niet meer fiscaal aftrekbaar. Ook andere fiscale kinderregelingen zijn toen vervallen. Ouders moeten de kosten betalen van de opvoeding, verzorging en studie van hun kind(eren) tot aan het 21e levensjaar, zowel tijdens als na het einde van hun huwelijk, geregistreerd partnerschap, andere samenlevingsvorm of zonder dat daarvan sprake is geweest. Tot 18 jaar is de aanduiding veelal kinderbijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding; tussen 18 en 21 jaar kinderalimentatie ter voorziening in de kosten van levensonderhoud en studie.

Nieuwe richtlijn 01-04-2013 inzake kinderalimentatie: Sedert 01-04-2013 is een nieuwe richtlijn van kracht voor het na die datum vaststellen of wijzigen van kinderalimentatie met een belangrijke wijziging in het berekenen ervan.: Voor het vaststellen van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie, worden veelal de door de rechters ontwikkel-de Tremanormen gehanteerd (het Trema-rapport op www.rechtspraak.nl). Hoewel deze normen openbaar zijn, blijft het voorspellen van de hoogte van de alimentatie vrij lastig. Het is moeilijk te zeggen welke posten wel en welke niet geaccepteerd zullen worden. De rechter mag ook afwijken van de Tremanormen. Deze zijn geen recht, maar een hulpmiddel om de hoogte te bepalen. De afwijking moet wel gemotiveerd worden. Zo is een draagkrachttabel ingevoerd voor het bepalen van de bijdragen van elke ouder in de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige(n). In beginsel wordt een berekeningsmethode gehanteerd met forfaitaire bedragen. Voor het bepalen van de behoefte aan kinderalimentatie blijft ook een tabellensysteem toepasselijk. Recentelijk besliste de Hoge Raad op 09-10-2015 dat het kindgebonden budget, incl. de zgn. alleenstaande ouder-kop, niet in mindering komt van de behoefte van het kind, maar moet worden bijgeteld bij het eigen inkomen en dus bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget, incl. de alleenstaande ouderkop, ontvangt. Zie verder ons weblog! De onderhoudsplichtige ouder kan aanspraak maken op een zorgkorting van in beginsel 15% tot 35% op het bedrag van de alimentatiebehoefte van de minderjarige(n) naar gelang van de omvang van de verzorging door de onderhoudsplichtige ouder. Ook kan onder omstandigheden beroep worden gedaan op de zgn. aanvaardbaar-heidstoets, indien de onderhoudsplichtige ouder het berekende bedrag niet kan betalen doordat in de nieuwe berekeningsmethode geen rekening is gehouden met bepaalde kostenposten of schulden.

Behoefte en draagkracht i.g.v. kinderalimentatie: Is de behoefte van elk kind bekend, dan moet vervolgens nog berekend worden wie van de ouders welk deel van die kosten kan dragen, anders gezegd hoeveel draagkracht elke ouder heeft, op grond waarvan wordt vastgesteld hoeveel iedere ouder kan bijdragen. De kinderalimentatie wordt betaald aan de ouder waar de kinderen gaan wonen na de scheiding (hoofdverblijf). De betalende ouder is de alimentatieplichtige en de ontvangende ouder de alimentatiegerechtigde.

Co-ouderschapAls de kinderen gedeeltelijk bij de ene ouder en gedeeltelijk bij de andere ouder wonen binnen een bandbreedte van zo’n 40-60% is er fiscaal gezien sprake van ‘co-ouderschap’. Er kan dan toch sprake zijn van kinderalimentatie. Elke ouder draagt de kosten van de huishouding als de kinderen bij hem of haar wonen. De overige kosten zoals kosten voor sport, school, muziek, abonnementen, hobby, kleding en fietsen zullen nog naar draagkracht moeten worden verdeeld. Uit deze afspraken kan kinderalimentatie voorkomen als één van de ouders niet voldoende in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien. Daarvoor moeten de ouders geraken tot een goede verdeling van de overige kosten.

PartneralimentatieHeeft u of uw aanstaande ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten voor het levensonderhoud, dan is de ander wettelijk verplicht om bij te dragen. U kunt samen met uw ex-partner onderling afspraken maken over de hoogte van de partner-alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, advocaat of notaris. Wordt echter geen overeenstemming bereikt, dan kan de rechter een bedrag aan partneralimentatie vaststellen. Partneralimentatie is voor de ontvanger fiscaal belast en voor de betaler fiscaal aftrekbaar.  

Wet herziening partneralimentatie per 01-01-2020

Deze wet bepaalt dat ingaande 01-01-2020 de duur van de partneralimen-tatie is gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, behoudens uitzonderingssituaties:

=> Bij huwelijken met kinderen, die nog geen 12 jaar oud zijn, loopt de duur van de partneralimentatie door totdat het jongste kind 12 jaar oud wordt, maar tot maximaal 12 jaar.

=> bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar  de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de alimen-tatieduur verlengd totdat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, echter tot maximaal 10 jaar;

=> bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren op of vóór 01-01-1970 en pas na 10 jaar de AOW-gerechtig-de leeftijd bereikt, bedraagt de alimentatieduur 10 jaar.

Overigens kan de rechter de alimentatieduur verlengen, indien feiten en omstandigheden dit rechtvaardigen. (Hardheidsclausule).

Overgangsrecht: Deze nieuwe wetsregels m.b.t. tot de alimentatieduur gelden voor echtscheidingsprocedures, waarin het verzoekschrift op of na 01-01-2020 bij de rechter zijn ingediend.

Echtscheiding vóór 01-01-2020: Bij een scheiding op of voor 1 januari 2020  zijn inj beginsel nog de volgende wettelijke termijnen van toepassing: maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen, maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar, net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch, maar kan nog verlenging worden gevraagd. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via ontbinding door de rechter. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld. De partneralimentatie kan ook worden beëindigd als uw ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan wel eindigen wanneer uw ex-partner met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als waren zij gehuwd dan wel overlijdt. Wijziging of beëindiging van de partneralimentatie moet via een gerechtelijke verzoekschriftprocedure worden gerealiseerd, indien de andere partij niet meewerkt, waarvoor een advocaat nodig is.

LBIO: Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet, dan kunt u via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie laten innen.

Jaarlijkse verhoging (indexering): De alimentatiebedragen worden jaarlijks aange-past aan de loonstijgingen. Dit wordt alimentatie-indexering genoemd. Jaarlijks stelt de overheid in november het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Zie ook verder ons weblog!

Expertise deelgebieden:

 • Kinder- & partneralimentatie: berekenen – vaststellen – wijzigen – indexering
 • Kinderalimentatie i.g.v. samengestelde gezinsrelaties
 • Kinderalimentatie jongmeerderjarigen (18 – 21 jaar)
 • Fiscale aftrek partneralimentatie, andere fiscaliteiten
 • Limitering duur partneralimentatie bij huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen
 • Verlenging partneralimentie na 12 jaar
 • Tremanormen # het Tremarapport
 • Alimentatie en bijstandsuitkering
 • De ondernemer en partneralimentatie, kasstroom-methodiek
 • Inning alimentatie door het LBIO (nationaal & internationaal)
 • Verhaal en beslag
 • Alimentatie executiegeschillen

contactpersoon: mr. T. van den Bout, advocaat – registermediatior

Infodocument: ‘Advocaat en alimentatie’ Contact