VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE ERFRECHT-PRAKTIJK

Het erfrecht in Nederland is wettelijk geregeld in het Burgerlijk wetboek. ‘Erfopvolging’ is een manier om goederen (bezittingen en schulden) te verkrijgen onder algemene titel, waarbij het gehele vermogen of een evenredig deel ervan rechtstreeks overgaat op de erfgenaam/erfgenamen. Zij volgen de overleden persoon, de erflater, op in diens rechtspositie. Zijn bezittingen en zijn schulden worden door het aanvaarden van de nalatenschap deel van het vermogen van de erfgenamen. Ook legaten van de erflater creëren voor de erfgenamen schulden. Een legaat komt ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd.

De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: 1. bij versterf (door een familierelatie, als er geen testament is) (zgn. wettelijk versterferfrecht) en 2. krachtens testament of uiterste wilsbeschikking (zgn. testamentair erfrecht)

Wettelijk versterferfrecht: Volgens de wettelijke regels zijn er 4 achtereenvolgende groepen van erfgenamen bij versterf: groep 1echtgenoot resp. geregistreerd partner + kinderen van de erflater => groep 2: ouders, broers, zusters van de erflater => groep 3: grootouders van de erflater => groep 4overgrootouders van de erflater. Ieder erft een gelijk deel, maar in groep 2 erft een ouder min. 1/4 van de nalatenschap. Alleen de eerst van toepassing zijnde groep erft. Zijn er in een groep geen erfgenamen, dan erven de erfgenamen in de eerstvolgende groep. Is iemand uit een groep al overleden of verwerpt hij de erfenis en hij heeft één of meer kinderen dan komen die gezamenlijk in zijn plaats bij wege van plaatsvervulling tot en met familie in de zesde graad. Plaatsvervulling speelt alleen een rol bij het wettelijk erfrecht. In een testament moet plaatsvervulling uitdrukkelijk worden bepaald. Zevende graads-bloedverwanten erven niet. Zijn er geen erfgenamen of hebben deze allemaal verworpen, dan komt een positieve nalatenschap toe aan de Staat. Over een positieve erfenis moet een erfgenaam successie-/erfbelas-ting betalen.

Testamentair erfrecht: Bij testament kan van het wettelijk erfrecht worden afgeweken. De echtgenoot of kinderen kunnen worden onterfd. Een onterfd kind kan een beroep doen op zijn legitieme portie gelijk aan de helft van de waarde van het erfdeel zonder onterving. Aanspraak maken op de legitieme portie moet worden gedaan binnen vijf jaar na het overlijden. Dan is ook recht op inzage en kan afschrift worden verkregen van alle stukken nodig voor het bepalen van de legitieme portie. De erfgenamen moeten dat dan verstrekken. Dit leidt in de praktijk nogal eens tot problemen. De onterfde echtgenoot resp. geregistreerd partner kan nog wel aanspraak maken op een bepaalde vorm van verzorging, bijv. om in de woning te blijven wonen. Aanspraak daarop moet binnen 6 maanden na het overlijden plaatsvinden.

Vaak ontstaan er in de erfrecht-praktijk bij de afwikkeling van een nalatenschap juridische problemen. Hulp van een notaris of een deskundig advocaat met proceservaring op erfrechtelijk terrein is meestal onvermijdelijk. Ook worden geschillen vaak door mediation opgelost.

Expertise deelgebieden:

  • boedelbeschrijving, zo nodig via de rechter
  • wettelijk erfrecht (versterferfrecht)
  • testamentair erfrecht
  • wilsrechten
  • legitieme portie
  • legaat # codicil
  • executeur (testamentair)
  • afwikkeling boedel / nalatenschap
  • procederen
  • erfrecht mediation

contactpersoon: mr. T. van den Bout, advocaat-registermediator

Wilt u meer informatie hebben? Download dan nu ons speciale infodocument:

Special infodocument Contact