VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE PRAKTIJK: mediation of bemiddeling 

AlgemeenMediation is een vorm van (alternatieve) geschillenbeslechting of conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke (register)mediator/ bemiddelaar onder zijn leiding overleg en onderhandeling faciliteert tussen de partijen op zoek naar een voor hen aanvaardbare oplossing voor hun problematiek. Is sprake van een probleem/conflict, waarvoor  een oplossing gezamenlijk vooralsnog niet bereikbaar is of lijkt, dan kunnen de partijen verzoeken om een rechterlijke beslissing of kiezen voor het zo mogelijk verkrijgen van een gezamenlijke oplossing onder leiding van een mediator. Dit is vaak minder ingrijpend en kan ook tijd en geld besparen. Bij mediation wordt gezamenlijk gewerkt aan een mogelijke oplossing onder leiding van de deskundige (register)mediator. In meer dan de helft van de mediationzaken is er een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

De (register)mediator is een onafhankelijke specialist in het begeleiden van onderhandelingen op het betrokken rechtsterrein. Hij oordeelt niet, maar helpt neutraal om het probleem/conflict en de wederzijdse belangen van de partijen te inventariseren en zo mogelijk via onderhandeling tot een oplossing te brengen. Alle betrokkenen moeten vertrouwen in elkaar hebben en nemen vrijwillig deel. Van vrijblijvendheid is geen sprake, omdat alle betrokkenen samen moeten werken om zo mogelijk een passende oplossing te bereiken. De mediation is vertrouwelijk. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Scheidingsmediation /scheidingsbemiddeling: Scheiden via mediation / bemid-deling is vaak sneller en goedkoper dan scheiden via de rechter. Onder leiding van de (familierecht) advocaat – registermediator / scheidingsbemiddelaar als neutrale specialist wordt geïnventariseerd, overlegd, onderhandeld en worden afspraken gemaakt en vastgelegd over alle relevante gevolgen van de scheiding, zoals m.b.t. de kinderen, de kinder- en partneralimentatie, de woning en de inboedel, het vermogen (incl. de schul-den), de onderneming en het ouderdomspensioen / het (bijzonder) partnerpen-sioen. Daarbij wordt de benodigde informatie verstrekt over alle juridische aspecten en toepasselijke wettelijke regels. Ook worden de mogelijke reële oplossingen in kaart gebracht om tot passende keuzes en eindoplossingen te kunnen geraken.

Juist bij problemen waar emoties een (grote) rol spelen, is mediation / bemiddeling vaak een goede weg om tot oplossingen te komen, zelfs indien sprake is of lijkt te zijn van ogen-schijnlijk grote verschillen van mening. Ook omdat niet de rechter maar de partijen zelf uiteindelijk de gewenste oplossing(en) realiseren. Leidt de mediation tot volledige of ge-deeltelijke overeenstemming, dan wordt door de advocaat – registermediator een (echt) scheidingsconvenant opgesteld, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. M.b.t. minderjarige kinderen wordt een ouderschapsplan opgesteld met de afspraken over het (gezamenlijk of alleenhoofdig) ouderlijk gezag, het hoofdverblijf van de kinderen (mede van belang vanwege de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop), de kinderalimentatie en de zorgregeling. Tot slot wordt door de advocaat-registermediator een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Daarna is het in beginsel niet nodig dat de partijen nog persoonlijk moeten verschijnen. Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar, worden opgeroepen om te worden gehoord, maar kunnen ook verkiezen een kindverklaring te laten inzenden.

Mediation / scheidingsbemiddeling is uiteraard ook mogelijk bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, bij de verbreking van de samenleving of bij andere familie-rechtelijke geschillen.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)Op 01-01-2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) gestart (voorheen: NMI). De MfN vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging, zet zich in voor de verdere ontwikkeling ervan,  bewaakt het beroep van de mediators en bevordert de kwaliteit van de uitoefening ervan. Het MfN-register (voorheen: NMI-register) is een erkend kwaliteitsregister voor registermediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde en geregistreerde mediators, ingeschreven in het MfN-register onder toepasselijkheid van een reglement en gedragsregels. Op de website ‘www.mediatorsfederatienederland.nlis zowel praktische informatie als achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen op dit gebied. Via de zoekmachine: ‘vind een MfN-registermediator’ op de website www.mfnregister.nl  kunnen de contactgegevens worden opgezocht van de bij de MfN aangesloten registermediators.

vFASDit is de Vereniging van FamilierechtAdvocaten, gespecialiseerd in familierecht en erfrecht(family lawyer), en bovendien gespecialiseerd tot advocaat – scheidingsmediator  (family mediator).  De scheidingsmediator begeleidt mensen, die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen, ook als zij het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden. vFAS-advocaten kunnen u met name bijstaan bij echtscheiding, scheidingsmediation, gezag, contact, omgang,  ouderschapsplan, alimentatiezaken, verdeling pensioenaan-spraken, adoptie en stiefouderschap, erkenning/ontkenning vaderschap, ondertoezicht-stelling, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, erfrecht, naamswijziging, etc.

Op de website ‘verder-online.nl’ is zowel praktische- als achtergrondinformatie aanwezig over die onderwerpen aan en zelfs een stappenplan voor een regeling. Via de zoekmachine: ‘vind een advocaat of scheidingsmediator’ op de website ‘verder-online.nl’  kunnen de contactgegevens worden opgezocht van de bij de vFAS aangesloten leden.

contactpersonen: de heer mr. T. van den Bout, advocaat – registermediator (MfN # vFAS) of mevrouw mr. D. van den Bout- Kuhlmann, advocaat – registermediator (MfN).

Infodocument: ‘Advocaat en mediation’ Contact